Graffiti Art

Uprkos rasprostranjenom mišljenju da su grafiti produkt moderne ili pak savremene umetnosti, to zapravo nije slučaj. Naime, grafiti kao termin se po prvi put javljaju još u antičkom dobu. Svoje ime dobili su po reči graffito, italijanskoj reči koja bi u prevedenom obliku značila ’mala ţvrljotina’. MeĎutim, nama poznatiji oblik te reči je svakako graffiti koji je oblik mnoţine ove reči, a i ustanovljeni termin za ovakav umetnički izraz.

Prema Oksfordovom rečniku, graffito ili graffiti je natpis ili crteţ koji su naţvrljani, naškrabani ili naslikani, na nepropisan način, na zidu ili nekoj drugoj površini, često na javnom mestu. Taj sadrţaj moţe da seţe od jednostavnih natpisa do zidnog slikarstva. (Oxford English Dictionary, 2006) Dakle, u opis grafita kao umetničkog izraza spada širok spektar stvari, a ključni pojmovi su ’često nepropisno’ slikanje ’na javnom mestu’.

Album info

Random image