Dejana Radosavljevic / Savremena likovna umetnost bliskog istoka